Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

จัดกิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ
16 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 16 มกราคม 2562
“ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู มีคุณครูในอำเภอบ้านหมอ
ร่วมกิจกรรมใน วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น "วันครูแห่งชาติ"
เป็นวันที่เปิดโอกาสให้ชาวเราได้รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่
สั่งสอนเรามาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย ใครมีครูในดวงใจที่รักและเคารพเสมอ โดยมีนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอเป็นประธานในพิธี