Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

นายอำเภอบ้านหมอเยี่ยมและมองถุงยังชีพนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี
21 มกราคม 2562
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา16.30 น.
นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอ ลงพื้นที่ หมู่ 11 ตำบลบ้านหมอ
เพื่อเยี่ยมบ้าน นางสาวมนัสดา ซักไทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี
พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นกำลังให้ครอบครัวผู้รับทุนเฉลิมราชกุมารีโดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ให้การต้อนรับ