Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ทัศนศึกษา ม.3
8 กุมภาพันธ์ 2562
สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากการสังเกต
การสำรวจ การทดลอง การปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยบูรณาการทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน
พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์