Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพ
12 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์
จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โดยมีนางนวพรรษ อารยะถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานกูล"
ฝ่ายวิชการเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ได้แก่
นางสาวศิราณี เผ่าเพ็ง
เด็กหญิงปวีณา บัวจันทร์
เด็กหญิงปิยนุช ยะงาม
นางสาวสุวรรณา เรืองฤทธิ์
นายปวรุฒน์ ลาวลี