Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

รับมอบทุนการศึกษา นายกเหล่าสภากาชาดจังหวัดสระบุรี
14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" นำนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษา
นายกเหล่าสภากาชาดจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะกรรมการ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่มีครอบครัวฐานะยากจนและประพฤติดี
ให้แก่ เด็กหญิงชนิกานต์ อาภรณ์พงษ์ เป็นจำนวนเงิน 2000 บาท ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี