Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 2
18 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
คุณครูสุวิทย์ อิ่มประไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 2 พร้อมด้วย คุณครูกฤตพล มนตรี จากฝ่ายงานกิจการนักเรียน
และ คุณครูสายใจ วงษ์ภักดี จากฝ่ายงานกิจการนักเรียน และ ฝ่ายการเงิน
โดยมี คณะครู และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ กล่าวชี้แจงทำความเข้าใจ
เพื่อสร้างระเบียบวินัยของนักเรียนให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของโรงเรียน