Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3และ ม.6 ปีการศึกษา 2561
22 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โดยมีนางนวพรรษ อารยะถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธี