Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

รายงานผลการปฏิบัติ จิตอาสา 904
27 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนวัดป่ายุบ และบริเวณวัดป่ายุบ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการปฏิบัติ จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” กลุ่ม​ 6
1.วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดป่ายุบ และบริเวณวัดป่ายุบ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
2. ผู้ปฏิบัติ:
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตร "หลักประจำ“ รุ่นที่ 2/61 กลุ่ม 6 จำนวน 1 นาย ได้แก่ นางกุสุมาวดี คีรี รหัส​2B-121 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 พลตรีมนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง คณาจารย์สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และนักศึกษาสจว.สพฐ.รุ่นที่ 6
2.3 หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่ายุบใน
3. การปฏิบัติ :
3.1 พลตรีมนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา​ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ของนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 6 และปลูกต้นรวงผึ้ง
3.2 มอบทุนการศึกษามอบจักรยาน อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษา
3.3 นางกุสุมาวดี คีรี วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายเกี่ยวกับจิตอาสาฝึกระเบียบแถวและท่าวันทยหัตถ์
3.4ทาสีอาคารเรียน
3.5 ทำความสะอาด​ บริเวณวัดป่ายุบ ปลูกต้นไม้ และถวายสังฆทาน
4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ประกอบด้วย​ ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง คณาจารย์หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครู นักเรียน และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สจว.สพฐ.รุ่นทั่ 6 จำนวน​ 150 คน
5. ผลการปฏิบัติ:
5.1ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเสียสละ และอดทนในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
5.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักรู้ถึงบทบาทของจิตอาสาในภาพรวมมีความตั้งใจที่จะเป็นจิตอาสา
5.3 นักเรียนได้รับทุนการศึกษา จักรยาน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา
5.4 โรงเรียน มีต้นรวงผึ้ง 5 ต้น อาคารเรียนสะอาด สวยงาม
5.5 พื้นที่วัดมีต้นไม้เพิ่มขึ้น บริเวณความสะอาด สวยงามเรียบร้อย
6. ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี