Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร ตลาดริมเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ เมืองสำคัญ ณ ประเทศเมียนมาร์
11-12 มีนาคม 2562
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ เมืองสำคัญ ณ ประเทศเมียนมาร์
วันที่ 11-12 มีนาคม 2562
ตามที่พระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จึงได้จัดให้มีการทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร ตลาดริมเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ เมืองสำคัญ ณ ประเทศเมียนมาร์
โดยมี คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” เข้าร่วมจำนวน 10 คน