Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

จัดการสอนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2
7-9 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการสอนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 ในหัวข้อ ทักษะการคำนวณสำหรับฟิสิกส์และพื้นฐานเคมี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"