Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

สอนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่10 พฤษภาคม 2562
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดการสอนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ เครื่องมือและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"