Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

อบรมพัฒนาความรู้และทักษะครูที่ปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และท้องในวัยรุ่น ภายใต้โครงการบ้านหมอวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
14 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
งานอนามัยโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้และทักษะครูที่ปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และท้องในวัยรุ่น ภายใต้โครงการบ้านหมอวัยใส ใส่ใจสุขภาพ สนับสนุนโครงการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านหมอ โดยวิทยากรอารมณ์ดี ดร.เทวินทร์ วารีศรี นักวิชาการสาธารณสุข
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี พูดเรื่องเพศที่ว่ายากให้เข้าใจง่าย และน่าฟัง เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้รับความรู้และมีทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"