Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้ ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโดมอเนกประสงค์และโรงอาหาร
17 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้ ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโดมอเนกประสงค์และโรงอาหาร พร้อมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อเตรียมพร้อม ก่อนเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562