Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมค่ายภาษาไทย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
31 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ การอบรมพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมาวดี คีรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
วิทยากรให้การอบรมคือ นายชนะภัย สุนทรสุข ณ หอประชุมทองอยู่อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"