Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

อบรมในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิด
4 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 4 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จัดการอบรมในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิด
ของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน เพื่อลดจำนวนของนักเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
และเพื่อลดพฤติกรรมปัญหาของนักเรียน โดยคณะวิทยากรจาก สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม