Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

สบ.7 รุ่น 10 ได้นำคณะตัวแทนมอบลูกฟุตซอล
5 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 5 มิถุนายน 2562

คุณณรงค์ บุญยัง ประธานรุ่น คณะศิษย์เก่า รร.บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สบ.7 รุ่น 10 ได้นำคณะตัวแทนมอบลูกฟุตซอล จำนวน 10 ลูก
ให้ไว้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดยมีนางนวพรรษ อารยะถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสุวิทย์ อิ่มประไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
และคุณครูอัญชลี ปิ่นเกตุ เป็นผู้รับมอบ
ในนามของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน รร. บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ขอขอบพระคุณ คณะศิษย์เก่า รร.บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สบ.7 รุ่น 10 เป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณครับ