Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

รอบรมในโครงการ รู้ก่อน ทันก่อน ตอน "เรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว...รู้มั้ย"
5 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จัดการอบรมในโครงการ รู้ก่อน ทันก่อน ตอน "เรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว...รู้มั้ย" โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน และเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนโดยมี ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" เป็นประธานในพิธี และมี นางภัทราพร เพี้ยนศรี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน