Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
16 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยทีมวิทยากรผู้ให้ความรู้เป็นข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยคุณครูนวพรรษ อารยะถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์