Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ชนะเลิศ สวดมนต์ วันเข้าพรรษา 2562
17 กรกฎาคม 2562
ณ วัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมีรายชื่อดังนี้ 1. เด็กหญิงภิชชานันท์ สีสุวรรณ์ ม.3/4 2. เด็กหญิงณัฐณิชา อาจพังเทียม ม.3/4 3. เด็กหญิงเปรมยุดา เย็นสถิตย์ ม.2/2 4. เด็กหญิงพาณิชชนันท์ สีสุวรรณ ม.1/1 5. เด็กหญิงศิริยากร สายทอง ม.1/1