Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

จัดกิจกรรม "พระธรรมทูตสัญจร"
19 กรกฎาคม 2562
ณ หอประชุมทองอยู่อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
พระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง
จัดกิจกรรม "พระธรรมทูตสัญจร" โดยคณะพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ
ในเขตอำเภอบ้านหมอ ได้ออกบรรยายธรรมให้ความรู้กับนักเรียน
เพื่อเผยแผ่พระศาสนาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ณ หอประชุมทองอยู่อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"