Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อย
4 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"