Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูยุคใหม่สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตนวัตกรรม สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0
25 สิงหาคม 2562
ณ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตที่ 4
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ส่งคณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูยุคใหม่สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตนวัตกรรม สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตที่ 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ และวิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตที่ 4