Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืช สำหรับโรงเรียนสมาชิกโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
30 - 31 สิงหาคม 2562
ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2562
คุณครูฉัตรสุดา หงอกชัย ร่วมนำนักเรียน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืช
สำหรับโรงเรียนสมาชิกโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี
ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี