Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ROBOT CAMP
31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 - วันที่ 1 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ROBOT CAMP
โดยมีคุณครูอุทิษา อ่วมมั่น หัวหน้าหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
ณ .หอประชุมทองอยู่อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"