Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2562
10 กันยายน 2562
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 10 กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2562 "โครงการเยาวชน รักษ์สังคมไทย" ร่วมกับธนาคารออมสิน ภาค 14 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทัพบก (บางปู)
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ