Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน แข่งขันคิดเลขเร็วภายในสถานศึกษา
11 กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันคิดเลขเร็วภายในสถานศึกษา
ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” และ ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน โดย ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”
ผลการแข่งขันดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายวสวัตดิ์ เฉลยจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายสราวุฒิ บุญโท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายมนัสตา สายทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
รางวัลชมเชย เด็กหญิงวรนิษฐา สุขเกษม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ นางสาววรารัตน์ จันทร์กระจ่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายอดิรุจ ท้วมพุดซา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพรกมล รอดเนียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
รางวัลชมเชย นายจิรสิน คำเสงี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1