Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ROBOT CAMP
20 กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 20 กันยายน 2562
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ROBOT CAMP