Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
20 กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 20 กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
สู่เส้นชัยแห่งศรัทธา มุทิตา ครู พ.ก.
คุณครูดิษฐชัย นิลาบุตร
คุณครูพัชมน ธำรงเวียงผึ้ง
ณ หอประชุมทองอยู่อนุสรณ์