Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

รับมอบถังขยะเปียกจากปลัดอาวุโส อำเภอบ้านหมอ
28 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
นายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ ปลัดอาวุโส อำเภอบ้านหมอ มอบถังขยะเปียก เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการรณรงค์ในการคัดแยกขยะ ให้แก่โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"