Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน
28 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์การทหารม้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
วันที่ 28 ธันวาคม 2562
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน"
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โดยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน
มี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี