Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ คุณครูพลศึกษาคนใหม่
7 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 7 มกราคม 2562
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียนทุกคน
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ คุณครูพลศึกษาคนใหม่
นายวนันตชัย ทับทิมทอง จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาพลศึกษา
จะมาปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาพลศึกษา