Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ
13 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ เรือนจำอำเภอชัยบาดาล ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ
"เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์" โครงการพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" ให้การอบรม เรื่อง
"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้กับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้คุม
และผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ตามโครงการ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
โดยมี นายมานุช สร้อยเพ็ชร ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เป็นประธาน ณ เรือนจำอำเภอชัยบาดาล ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี