Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมกิจกรรม การปฏิบัติงานของ วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
วันที่ 3 มิถุนายน 2563
ณ วัดผึ้งรวง ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
วันที่ 3 มิถุนายน 2563
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" เข้าร่วมกิจกรรม
การปฏิบัติงานของ วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”
โดยได้ร่วมมือกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผึ้งรวง
และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ
ร่วมดูแล ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในเขต ตำบลผึ้งรวง
และพื้นที่ใกล้เคียงที่ทยอยกันมารับมอบไข่ไก่ จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ฉุกเฉิน
โรคติดต่อเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ วัดผึ้งรวง ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี