Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

รับมอบทุนการศึกษา จากชมรมผู้บริหารบำนาญโรงเรียนมัธยม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
นักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" รับมอบทุนการศึกษา
จากชมรมผู้บริหารบำนาญโรงเรียนมัธยม จังหวัดสระบุรี
ร่วมกับมูลนิธิผู้ช่วยวิญญู ศรีอุทัย จำนวน 2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
ได้แก่ เด็กหญิงใหม่ คำลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
และ นางสาวศิริพร พรหมมินพเนาว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
โดยมี นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี
ทางโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ขอขอบพระคุณคณะมอบทุน
ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้