Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

รับมอบหน้ากากอนามัย (Surgical Mask)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
นายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้จัดสรรหน้ากากอนามัย
(Surgical Mask) จำนวน 1,000 ชิ้น มอบให้โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โดยมี ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
เป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
เพื่อมอบให้นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย