Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ดร.กุสุมาวดี คีรี บรรยายในหัวข้อ "พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10" ให้แก่ ผู้เข้าอบรมในโครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 5 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
วันที่ 5 กันยายน 2563
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ร่วมกับ นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
ร่วมเป็นวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ
"เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์" โครงการพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" ให้การบรรยายในหัวข้อ
"พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10" ให้แก่ ผู้เข้าอบรมในโครงการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1