Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ จัดทำแนวทางส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี
วันที่ 9 กันยายน 2563
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วันที่ 9 กันยายน 2563
ครูฉัตรสุดา เทพวิมลเพชรกุล และครูวรรธนี บุญเชิด เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ
จัดทำแนวทางส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี
ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
โดยได้รับเกียรติจากนางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
สพม. เขต 41 และนายเจษฎา อู่ชมภูทอง ครูโรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 มาเป็นวิทยากร
โดยมีนายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ