Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2558
โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
ภาพข่าว : ครูจุรีรัตน์