Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ และหลักสูตรพื้นฐาน "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์"
วันที่ 9 กันยายน 2563
ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
วันที่ 9 กันยายน 2563
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ
และหลักสูตรพื้นฐาน "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์" โครงการพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
หลักสูตรจิตอาสา 904 ให้การบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ
"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้กับ ผู้เข้ารับการอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก
ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี