Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 11 กันยายน 2563
ณ หอประชุมทองอยู่อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 11 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมจัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง อำเภอบ้านหมอ
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ
โรงพยาบาลบ้านหมอ และ ผู้ปกครองเครือข่าย โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายและร่วมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ชุมชน อย่างยั่งยืน
โดยมีนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมทองอยู่อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"