Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

เข้าร่วมงาน "ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน จากใจ สพม.4" โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563
คณะผู้บริหารครู โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" นำทีมโดย ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนวพรรษ อารยะถาวร ผู้เกษียณอายุราชการ
เข้าร่วมงาน "ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน จากใจ สพม.4" โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณบัตร โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 กล่าวรายงานและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
จำนวน 115 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี