Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ครูดุลยวิทย์ นิทรัพย์ ครูวชิรวิทย์ แสงกุล และ ครูศิธา สุธาวุฒิ เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวน การคิดเชิงออกแบบศาสตร์การสอนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ "Design Thinking in Education"
วันที่ 12 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
วันที่ 12 กันยายน 2563
ครูดุลยวิทย์ นิทรัพย์ ครูวชิรวิทย์ แสงกุล และ ครูศิธา สุธาวุฒิ
เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวน
การคิดเชิงออกแบบศาสตร์การสอนบนฐานวิถีชีวิตใหม่
"Design Thinking in Education" ร่วมกับผู้นำเสนอผลงานจำนวน 30 คน
โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
เป็นประธานเปิดการประกวดนวัตกรรม ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4