Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอ มอบถุงยังชีพ ชุดนักเรียน และเงินสงเคราะห์
วันที่ 23 กันยายน 2563
วันที่ 23 กันยายน 2563
นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอ มอบถุงยังชีพ
ชุดนักเรียน และเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท
ให้แก่ นางสาวชนิกานต์ อาภรณ์พงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
นักเรียนทุนพระราชทานเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3
ทางโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูลขอขอบพระคุณ
ท่านนายอำเภอและคณะที่มามอบถุงยังชีพ
และเงินสงเคราะห์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้