Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904
วันที่ 23 กันยายน 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
วันที่ 23 กันยายน 2563
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ
และหลักสูตรพื้นฐาน "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์" โครงการพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน"
ให้การบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ณ หอประชุมโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี