Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจและประเมินผลขั้นที่ 5
วันที่ 23 กันยายน 2563
โรงเรียนวัดเขาจำปา "เทียนราษฎร์อุทิศ" อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจและประเมินผลขั้นที่ 5
ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
ให้แก่ผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนวัดเขาจำปา "เทียนราษฎร์อุทิศ"
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี