Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904
วันที่ 24 กันยายน 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2563
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ
"เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์" โครงการพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" ให้การบรรยายขยายผลจิตอาสา
ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองแซง
ในกิจกรรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสา รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน
เนื่องในวันเยาวขนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองแซง
อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี