Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

แนะนำหลักสูตรการเข้าศึกษาต่อ ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
วันที่ 8 ธันวาคม 2563
วันที่ 8 ธันวาคม 2563
นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ให้การแนะแนว
และแนะนำหลักสูตรการเข้าศึกษาต่อ ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ทางโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้