Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

การนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560
วันที่ 17 ธันวาคม 2563
วันที่ 17 ธันวาคม 2563
การนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560
โดยมี นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"