Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ภาคธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยา ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
และ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา