Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

เข้าร่วมการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
วันที่ 21 ธันวาคม 2563
วันที่ 21 ธันวาคม 2563
นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
และ นายนินาท ศริพันธุ์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
นำโดยนายสุวิทย์ ภิรมกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี
ประธานกลุ่มทุ่งรวงทอง เป็นประธานในการประชุมร่วมประชุมหารือ
เกี่ยวกับข้อราชการต่าง ๆ ได้แก่ มาตรการวิธีป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และ กิจกรรมวันครูณ ห้องประชุม อาคารศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

ในงานนี้ นายสุวิทย์ ภิรมกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี ประธานกลุ่มทุ่งรวงทอง
นายสุชาติ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ประธานกลุ่มบ้านหมอบูรพา
และ นางศรีลักษณ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ร่วมมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับ นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"